Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami!

Regulamin i polityka prywatności - Tabulari

Nie zamykaj oraz nie odświeżaj przeglądarki. Trwa tworzenie bazy mailingowej.

Powiadomimy Cię o zakończeniu danego procesu wiadomością email.

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Tabulari, dostępny pod adresem internetowym tabulari.pl, prowadzony jest przez Greycolab sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803499 , o kapitale zakładowym 10 000,00 zł, NIP 6793189750 , REGON 384353548

Niniejszy regulamin skierowany jest do każdego podmiotu i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – Greycolab sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803499 , o kapitale zakładowym 10 000,00 zł, NIP 6793189750 , REGON 384353548
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami internetowymi: https://tabulari.pl
 4. Konto – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu oraz zbiór danych i ustawień Klienta związanych z działaniem usług i serwisów Klienta wymagających zalogowania.
 5. Twisto – Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.
 6. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich,  niewykonaniem swoich zobowiązań przez osoby trzecie, bez względu na przyczynę lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Klient ma możliwość założenia wirtualnego konta w Sklepie, gdzie ma podgląd do wszystkich swoich archiwalnych zamówień.
 4. Wszelkie oferowane produkty w Sklepie mają postać Produktów cyfrowych, które nie są zapisywane na nośniku materialnym udostępnianym Klientowi.

§ 5

Zasady składania zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  • Dostosować elementy zamawianego Produktu. Instrukcje dla zamówienia każdego produktu można znaleźć tutaj.
  • Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • Zaakceptować postanowienia danego regulaminu, polityki prywatności oraz umowy powierzenia przetwarzania danych (jeśli dotyczy)
  • Uruchomić skrypt wykonujący operację przygotowania zamówionego Produktu i poczekać do uzyskania informacji mailowej o zakończeniu danego procesu (jeśli dotyczy).
  • Potwierdzić zgodność danych, ewentualnie dokonać ponownej walidacji wybranego Produktu.
  • Kliknąć przycisk “Dane są zgodne – zamawiam i płacę”
  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 6

Dostawy

 1. Dostawy Produktu odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez podany w zamówieniu adres email, ewentualnie poprzez konto Klienta (jeśli dotyczy).
 2. Produkty zakupione w Sklepie mają charakter „do pobrania” z serwera Sklepu
 3. Zamówiony produkt zostaje wysłany automatycznie do Klienta po dokonaniu pomyślnie płatności

§ 7

Płatność. Płatność internetowa

 1. W Sklepie dostępne są następujące rodzaje płatności:
  • Płatność BLIK.
  • Płatność kartą płatniczą.
  • Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. Dostawcą płatności jest platforma Twisto.
 3. Sklep odsyła Klienta do serwisu, gdzie dokonuje się płatności.
 4. Klient, który chce skorzystać z usług płatności internetowej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu dostawcy płatności. Dokument można znaleźć na stronie tutaj.
 5. Klient zobowiązany jest zmienić sposób realizacji płatności lub usługę, w przypadku braku możliwości zrealizowania płatności.
 6. Klient jest zobowiązany do weryfikacji we własnym zakresie, czy bank, który prowadzi rachunek bankowy  Klienta obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne,
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej Sklepu, czy Dostawcy płatności w sposób niezgodny z Regulaminem.
 8. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy na stronie Sklepu , w szczególności poprzez podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

§ 8

Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Klienta tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Sklepu i promocji organizowanych w Sklepie.
 2. Klient poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Sprzedawcą, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.
 3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 4. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie Sklepu w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Wyślij”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Sprzedawcy oraz jednocześnie stanowi zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 5. Sprzedawca  informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).
 6. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 8. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy kontakt@tabulari.pl lub listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 2 pkt. 2 Regulaminu.
 9. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 10. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.

§ 9

Realizacja Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§ 10

Odstąpienie od umów.

 1. Ze względu na cyfrowy charakter zamówionego produktu, który nie jest przechowywany dla użytku Klienta na nośniku fizycznym, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. W chwili określonej w § 5 pkt. 1 ppkt. 4 Klient zostaje odpowiednio poinformowany, że traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Przed pobraniem zamówionego Produktu, w chwili określonej w § 5 pkt. 1 ppkt. 4 Klient zostaje odpowiednio poinformowany, że traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 11

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo reklamacji, jeśli:
  • Zamówionego Produktu nie można pobrać ze strony sklepu.
  • Pobrany plik zawiera błędy kodowania całkowicie uniemożliwiając odczytanie zawartości pliku.
  • Rozmiar logiczny Produktu nie jest równoważny specyfikacji zamówienia.
 2. W celu złożenia reklamacji należy:
  • wypełnić  formularz reklamacji, dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • przesłać wypełniony formularz reklamacji wraz z  dokumentem potwierdzającym zakup w Sklepie, na adres e-mail Sklepu kontakt@tabulari.pl
 3. W formularzu reklamacji należy zawrzeć opis powodu reklamacji z odpowiednim udokumentowaniem w postaci zrzutów ekranu, raportów błędu itp.
 4. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji, a gdyby to nie było możliwe,  poinformuje w tym terminie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Pozytywnie rozpatrzona reklamacja Klienta zobowiązuje Sklep do:
  • wymiany uszkodzonego Produktu na nowy
  • zwrotu kwoty poniesionej przez Klienta na zakup Produktu,
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji, jeśli uzna, że jest ona bezpodstawna.
 7. Produkty sprzedawane w Sklepie nie są objęte gwarancją.
 8. Klient prowadzący działalność gospodarczą dokonujący zakupu Produktu niepowiązanego z charakterem działalności przysługują prawa opisane w pkt. 1-6 z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 9. Klient prowadzący działalność gospodarczą dokonujący zakupu Produktu powiązanego z charakterem działalności nie przysługują prawa opisane w pkt. 1-6.
 10. Wobec klienta prowadzącego działalność gospodarczą dokonujący zakupu Produktu powiązanego z charakterem działalności stosuje się wyłączenie przepisów o rękojmi z art. 558 par. 1 kodeksu cywilnego.

§ 12

Ochrona Danych Osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia, w procesie korzystania ze Sklepu.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. Greycolab sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803499 , o kapitale zakładowym 10 000,00 zł, NIP 6793189750 , REGON 384353548 .
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • zawierania z Klientem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniami Klienta,
  • w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną,
  • przekazania Klienta danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • zawarcia z Klientem umowy powierzenia danych (nie dotyczy wszystkich produktów)
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • przekazania Klienta danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy:
  • imię i nazwisko,
  • adres rozliczeniowy,
  • numer telefonu,
  • adres email.
 6. Sprzedawca podjął wszelkie kroki w zakresie technologicznym, w celu zabezpieczenia danych osobowych przekazanych przez Klienta.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych udostępnionych dobrowolnie przez Klienta i nieudostępniania ich  nieuprawnionym osobom trzecim.
 8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@unitedsocks.com.pl.
 9. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 Rozporządzenia, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
 10. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych, w związku z zamieszczaniem opinii lub recenzji Produktów w Sklepie bądź portalach społecznościowych, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 11. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska sp. z o.o.
 13. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu, podczas rejestracji konta Klienta lub w późniejszym terminie w odpowiedniej zakładce na stronie Sklepu. W przypadku wyrażenia takiej zgody Klient przez nieograniczony czas otrzymywać będzie cyklicznie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 14. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w opcjach posiadanego Indywidualnego konta Klienta (odnośnik Newsletter) lub przesyłając Sprzedawcy odpowiednią informację na adres e-mail: kontakt@tabulari.pl.
 15. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego,  w tym ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781 ze zm.), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniFem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 16. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 17. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania Klienta danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 18. W przypadku przekazania Klienta danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym, a Bankiem.
 19. W przypadku przekazania Klienta danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 20. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
 22. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

§ 13

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zostaje poddane sądom powszechnym według ich właściwości ogólnej, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.